Scroll Top

Termes i condicions d’ús web

Els presents termes i condicions d’ús, i Política de Privacitat, regulen l’ús segons la llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic del LLOC WEB: https://veraicon.es/cat, de la qual, VERAICON 2012, S.L., d’ara endavant, VERAICON, amb NIF: B-65725111, Registre Mercantil de: BARCELONA, Tom: 43046, Foli: 179, S8, Fulla: B419340, amb Domicili en: BLESA, 27, Codi Postal: 08004, Localitat: BARCELONA, Província: BARCELONA, és titular.

1. INFORMACIÓ SOBRE LA WEB

A través del seu LLOC WEB, https://veraicon.es/cat, de la qual és titular, VERAICON, l’administrador de la pàgina web, i de la venda en línia d’inscripcions per a cursos de formació com museumplus, il·luminació sostenible, estratègia digital i documentació a la gestió del transport.

1.1. PUBLICITAT EN LA WEB

La Web: https://veraicon.es/cat, podrà albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable, VERAICON, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

2. DISPONIBILITAT DE LA WEB

L’administrador de la pàgina web farà tot el possible per a resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus USUARIS, com més aviat millor en la demanda de les consultes.

No obstant això, a vegades, i per causes difícilment controlables per l’administrador de la pàgina web com a errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS, difereixi de la comanda inicialment realitzada per l’administrador de la pàgina web, per a satisfer les inscripcions dels USUARIS.

Per al cas que la gestió de venda d’inscripció no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar el procés d’inscripció, després d’haver realitzat el procés, l’USUARI, serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total d’aquest.

3. SEGURETAT WEB

L’administrador de la pàgina web, té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector.El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per dispositiu de l’USUARI, i el del LLOC WEB, d’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL, “Secure Socket Layer”, el predecessor del protocol, TLS, “Transport Layer Security”, que es tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures per una xarxa de comunicació, comunament internet, que garanteix que la informació transmesa per aquesta xarxa no pugui ser interceptada ni modificada per elements no autoritzats, garantint que només els emissors i els receptors legítims siguin els que tinguin accés a la comunicació de manera íntegra. de la qual es garanteix:

 1. Que l’USUARI, està comunicant les seves dades al centre servidor de l’administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
 2. Que entre l’USUARI, i el centre servidor de l’administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifratges, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

4. ACCÉS I ESTADA EN LA WEB
4.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els USUARIS, són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del LLOC WEB, mentre naveguin en aquesta, així com després d’haver accedit.

A conseqüència d’això, els USUARIS, són els únics responsables davant l’administrador de la pàgina web i tercers de:

 1. Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l’administrador de la pàgina web, publicat o no sota el seu nom de manera oficial.
 2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan el consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés al LLOC WEB a USUARIS, que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present document.

L’administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

 1. Que l’accés al LLOC WEB, i/o a les web d’enllaç sigui ininterromput lliure d’error.
 2. Que el contingut o programari al qual els USUARIS, accedeixin a través de la web o de les web d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de mal.
 3. L’aprofitament que de la informació o contingut del LLOC WEB, o webs d’enllaç que els USUARIS, poguessin fer per als seus propòsits personals.

5. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d’ús.
Per això, l’administrador de la pàgina web recomana als USUARIS, llegir atentament les condicions i termes d’ús, cada vegada que accedeixi al LLOC WEB.
Els USUARIS, sempre disposaran d’aquests termes i condicions d’ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar.

6. LA NOSTRA RESPONSABILITAT WEB

L’administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:
De la utilització que els USUARIS, puguin fer dels materials del LLOC WEB o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.
Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS, causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB, i, en general, els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el LLOC WEB, o un programa faciliti l’USUARI.
Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els USUARIS, puguin accedir des d’enllaços inclosos en el LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.
Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l’administrador de la pàgina web mitjançant via contractual.

De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el LLOC WEB, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet a fi d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutor.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 • Errors o retards en l’accés al LLOC WEB, per part de l’USUARI, a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de contacte o de la inscripció a un curs de formació, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la inscripció o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’administrador de la pàgina web.
 • Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
 • Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’USUARI
 • De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada per l’USUARI, per a l’enviament de la confirmació de la inscripció a un curs.

En tot cas, l’administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’USUARI, per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l’administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per a promoure el registre de nous membres en el seu servei de venda en línia.
L’administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels USUARIS, de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació d’aquests.

7. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

VERAICON, de la qual és titular del lloc web, https://veraicon.es/cat, compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent RGPD-UE, LOPDGDD, i amb la LSSI-CE, i és assessorada en aquestes normatives per GRUP QUALIA, per la qual cosa se li atorguen sengles certificats en format d’imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.

7. 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’administradora de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web: i el del LLOC WEB, i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen en la web.

S’adverteix als USUARIS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial, Reial decret-Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril i posteriors modificacions.

Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Sense perjudici de l’anterior, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l’administrador.

L’administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el LLOC WEB: https://veraicon.es/cat.

Només s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús d’aquests.

8. NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d’ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes i condicions.
L’administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l’administrador de la pàgina web o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.


9. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de, BARCELONA, ciutat origen de l’entitat, VERAICON, propietària del LLOC WEB tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article, 40.5, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, en el seu Article, 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clic aquí).

10. PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els USUARIS es comprometen a navegar pel LLOC WEB i a utilitzar el contingut de bona fe.
En compliment del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, i la LOPDGDD-3/2018, l’informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent en el LLOC WEB: https://veraicon.es/cat, o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a l’administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporats al fitxer, titularitat del Responsable del Tractament i/o administrador de la pàgina web.

Les dades dels USUARIS, seran utilitzats per a l’enviament a través de correu electrònic de les gestions en línia i físiques, que realitzi l’administrador de la pàgina web.

Per la mera visita al LLOC WEB, els USUARIS, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L’administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins indicats.

L’administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Així mateix, VERAICON, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador del LLOC WEB, o al Correu electrònic: info@veraicon.es, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat les Condicions d’ús i Política de privacitat.
D’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l’acceptarà amb l’acceptació d’aquestes condicions d’ús mitjançant una casella de selecció al peu del formulari o pàgina web.

Per a modificar, actualitzar o cancel·lar les seves dades personals l’USUARI, escriurà des del correu electrònic del seu compte a, info@veraicon.es, amb l’assumpte.

Per tant, l’USUARI és responsable de la veracitat de les dades i l’administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels USUARIS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció d’aquests.

Preferències Privacitat
Quan visites el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Tingues en compte que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.